Odborná porota

Předseda soutěžeMgr. Pavel Kynclemeritní ředitel Konzervatoře Brno
Čestný předsedaProf. Antonín Moravec In memoriam, AMU Praha
Tajemnice soutěžeLudmila KrausováNová Paka

Složení poroty pro 21. ročník Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky:

Pro V. a VI. kategorii

Mgr. Pavel KynclKonzervatoř Brno – předseda poroty
Doc. Barbara Śliwicka–WysockaAkademia Muzyczna Krakow
Prof. Ing. Karel JanečekKonzervatoř Kroměříž
MgA. Dana VlachováPražská konzervatoř
Mgr. Václav KřivánekKonzervatoř Kroměříž
MgA. Richard Kružík, Konzervatoř Brno
Mgr. art. Stanislav Mucha, Konzervatoř Bratislava


Informace o členech odborné poroty

Mgr. Pavel Kyncl, Konzervatoř Brno – předseda poroty

Narodil se v roce 1946 v Brně. V letech 1962 – 1968 studoval hru na housle na Konzervatoři v Brně u prof. Jana Vacka. Studium ukončil absolventským koncertem za doprovodu symfonického orchestru. Během studií houslové hry na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě prof. Antonína Moravce v letech 1968 – 1972 se intenzivně věnoval komorní hře pod vedením prof. Adolfa Sýkory, člena Janáčkova kvarteta. Vzniklo tak Kynclovo kvarteto, které za třicet let činnosti účinkovalo úspěšně na stovkách koncertů doma i v zahraničí, mnohdy ve významných hudebních centrech (Praha, Vídeň, Salcburk, Londýn, Paříž, Brusel, Kodaň, Madrid, Varšava, Budapešť, Bukurešť, Washington, Filadelfie, Atlanta).

V letech 1977 – 1985 působil jako koncertní mistr Komorního orchestru Bohuslava Martinů. V posledních letech byl členem Brněnského komorního orchestru. V roce 1977 začal vyučovat na Konzervatoři v Brně jako pedagog houslové hry. Během svého pedagogického působení vychoval řadu houslistů, kteří se velmi dobře uplatňují v koncertním i pedagogickém životě. V letních měsících se věnuje mladým houslistům na mistrovských kurzech. Od roku 2002 – 2009 byl ředitelem Konzervatoře Brno. Nyní se věnuje koncertní činnosti a výuce studentů.

V roce 2007 pověřil Prof. Antonín Moravec svého bývalého žáka, Mgr. Pavla Kyncla, aby se stal hlavním garantem Mezinárodní houslové soutěže J.Muziky. Profesor Pavel Kyncl se tohoto postu zhostil s plnou zodpovědností a svojí osobností tak přispívá k udržení vysoké úrovně soutěže.

Doc. Barbara Śliwicka–Wysocka, Akademia Muzyczna Krakow

Svým houslovým uměním proslavila hudební akademii, na které působí od roku 1973 jako houslový pedagog. Svoji profesionalitu zdokonalovala na různých mistrovských kurzech, např. na Univerzitě Kalifornia v Los Angeles pod vedením Jashy Heifetza.

Je laureátkou Festivalu komorní hudby v Neerpeltu (Belgie), kde obdržela zlatou medaili. Zúčastnila se také Mezinárodní houslové soutěže v Mnichově. Koncertuje v Polsku i za hranicemi své země.

Tato renomovaná umělkyně a významná houslová pedagožka je výrazným přínosem pro Houslovou soutěž Josefa Muziky a nás těší, že se stala i novopackou patriotkou.

Prof. Ing. Karel Janeček, Konzervatoř Kroměříž

Mezi nestory porotců právem patří Ing. Karel Janeček, profesor Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, významný žák Mistra Josefa Muziky. Nese pomyslnou štafetu houslového umění svého učitele. Jako houslový pedagog má zásluhu na rozšíření houslové metodiky Otakara Ševčíka, učitele Josefa Muziky. Dokladem toho je osvědčení, které mu bylo vystaveno v roce 1970 Mistrem Josefem Muzikou.

Je absolventem houslové hry na Pražské konzervatoři. Působil také jako koncertní mistr Symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Od roku 1969 je profesorem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vychoval řadu mladých houslistů.

Prof. Janeček je vyhledáván i zahraničními houslovými pedagogy, které oslovuje a inspiruje pedagogické umění Otakara Ševčíka. Je světově uznávaným odborníkem, o čemž svědčí i uznání z Los Angeles.

Mistr Josef Suk, fenomenální houslový virtuoz, vyzval svého přítele Karla Janečka, aby se spojil s prof. Granatem a seznámil jej s Ševčíkovou metodikou. Univerzitní profesor z Los Angeles velice uvítal tuto spolupráci a v časopise The Strad uveřejnil článek o O. Ševčíkovi, jehož školy a analýzy jsou dodnes vynikajícím studijním materiálem, který zahrnuje rozvíjení metodiky, analytické postupy při cvičení, etudy a přednesy, dokonce i prstoklady stupnic a akordů.

Karel Janeček – tento renesanční člověk, vzbuzuje obdiv jak svojí vzdělaností, tak i vitalitou. Díky jeho velkorysosti se již pětkrát uskutečnily Slavnostní koncerty laureátů soutěže na jeho rodinném zámku v Kvasinách. Koncertní sál tohoto zámku evokuje neopakovatelné pocity jak u začínajících umělců, tak i u vnímavého publika.

MgA. Dana Vlachová, Pražská konzervatoř

Je umělkyní s bohatými koncertními aktivitami. Je dcerou Josefa Vlacha, primária světoznámého Vlachova kvarteta, pedagoga a dirigenta. Již v dětství ji rodiče vedli k objevování krás komorní hudby. Ve 12 letech jako členka smyčcového kvarteta, které zvítězilo v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga, vystoupila na koncertě v pražském Rudolfinu.

Pravidelně se aktivně účastnila Mezinárodních kurzů komorní hudby v Arvice (Švédsko), kde každoročně pedagogicky působili členové Vlachova kvarteta.
Během studií u prof. Marie Hlouňové (někdejší žákyně slavného Jaroslava Kociana a sólistky České filharmonie) na Pražské konzervatoři a AMU a po několikaleté zkušenosti ve smyčcovém kvartetu začala Dana Vlachová intenzivně pracovat v klavírním triu Ars Trio (s Martinem Ballým – klavír a Janem Páleníčkem – violoncello), ve třídě Josefa Vlacha a Josefa Páleníčka. Pod vlivem těchto mimořádných osobností Dana Vlachová vyzrála ve vyhraněnou uměleckou individualitu. Přispěla k tomu i řada recitálů a sólových vystoupení. Příležitostně působila též v Českém komorním orchestru, který vedl Josef Vlach.

Od r. 1994 působí Dana Vlachová pedagogicky na Pražské konzervatoři, kde vychovala řadu vynikajících houslistů. Od r. 2008 zde vede houslové oddělení. Pravidelně působí jako lektor na houslových kurzech a master classech u nás i v zahraničí (např. Japonsko, USA, Korea).

Bývá členkou porot houslových soutěží – Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana, od roku 2011 je i v porotě Mezinárodní houslové soutěže J.Muziky v Nové Pace, soutěží ZUŠ, International Violin Competition Nagoya-Japonsko, Talents for Europe – Slovensko ad.
Dana Vlachová procestovala Evropu i zámoří, uskutečnila řadu nahrávek na CD, pro rozhlas i televizi. Na svém posledním kompaktním disku s názvem czech chamber music.cz (pro vydavatelství ArcoDiva) interpretuje Dana Vlachová díla českých skladatelů pro housle s klavírem a housle s violoncellem.

Od roku 1994 hraje Dana Vlachová na nástroj z dílny „českého Stradivariho“, mistra Kašpara Strnada, postavený v roce 1797.
Hudební kritika nejčastěji vyzdvihuje u Dany Vlachové smysl pro krásný tón a její strhující muzikalitu a temperament.

Mgr. Václav Křivánek, Konzervatoř Kroměříž

Narodil se v Kroměříži v roce 1976. Prvního hudebního vzdělání se mu dostalo na základní umělecké škole v Kroměříži. V letech 1991 – 1997 studoval hru na housle na Církevní konzervatoři v Kroměříži, ve třídě Mgr. Radany Váňové. Od roku 1997 do roku 2001 pokračoval ve studiích na Ostravské univerzitě ve třídě Prof. Vítězslava Kuzníka. Během studií se zúčastnil řady interpretačních kurzů u nás i v zahraničí, zaměřených na sólovou i komorní hru (Rudolf Šťastný, František Novotný, Lucy Russel aj.) a poté soukromě u Prof. Karla Janečka.

V letech 1998 – 2007 vyučoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži hru na housle a komorní hru. Od roku 2002 do roku 2010 byl členem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2006 je pedagogem Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, kde vyučuje hru na housle. Od roku 2009 je jmenován zástupcem ředitele.

Vyučuje i na ZUŠ Kroměříž, kde jeho žáci získali řadu významných ocenění v ústředních kolech soutěží ZUŠ i na mezinárodních houslových soutěžích (Kociánova houslová soutěž, Houslová soutěž Josefa Muziky, Archetti in Moravia).

Kromě pedagogického působení vystupuje i jako houslista řady komorních souborů (Moravští komorní sólisté, Ensemble Primavera, Camerata Cremsiriensis a další).

MgA. Richard Kružík, Konzervatoř Brno

Richard Kružík se účastní Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky od roku 2005. Hru na housle studoval u prof. Stanislava Tomáška na Konzervatoři v Brně, u prof. Bohumila Kotmela a na JAMU u prof. Rudolfa Šťastného. Houslové vzdělání si doplnil na Universität für Musik und Darstellende Kunst (Wien) u prof. Jana Pospíchala. Zúčastnil se Mistrovských kurzů V. Hudečka a mezinárodních kurzů v německém Weikersheimu a Pommersfeldenu. Richard Kružík je členem Filharmonie Brno a primáriem Matysova kvarteta.

Od roku 2003 vyučuje na brněnské konzervatoři a od roku 2006 je pedagogem a uměleckým vedoucím Moravského komorního orchestru. Výčet jeho přínosu by nebyl ucelený, kdyby nebyla zmíněna kniha o Profesoru Antonínu Moravcovi, jenž byl spoluzakladatelem Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky v Nové Pace.

Mgr. art. Stanislav Mucha, Konzervatoř Bratislava

Houslista, komorní hráč, pedagog, lektor interpretačních kurzů, člen hodnotících komisí a mezinárodních porot se narodil v roce 1958. V roce 2016 byl poctěn Cenou ministerstva kultury za čtyřicetiletý přínos v oblasti komorní hry, za vynikající uměleckou úroveň a státní reprezentaci. Pedagogem na Konzervatoři Bratislava je od r. 1997 – externě, v roce 2005 se stává interním profesorem a v r. 2009 pak vedoucím celého smyčcového oddělení.